vecellipt.dat.2d 1.44 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
dimension of world:           2

vecelliptMesh->macro file name:     ./macro/macro.stand.2d
vecelliptMesh->global refinements:    0

vecellipt->mesh:             vecelliptMesh
vecellipt->dim:             2
8
vecellipt->components:          2
9
10
11
vecellipt->polynomial degree[0]:     1
vecellipt->polynomial degree[1]:     1

12
vecellipt->solver:            umfpack 
13
14
15
vecellipt->solver->max iteration:    1000
vecellipt->solver->tolerance:      1.e-8
vecellipt->solver->info:         2
16
vecellipt->solver->left precon:     no
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
vecellipt->solver->right precon:     no

vecellipt->estimator[0]:         residual
vecellipt->estimator[0]->error norm:   1 % 1: H1_NORM, 2: L2_NORM
vecellipt->estimator[0]->C0:       0.1 % constant of element residual
vecellipt->estimator[0]->C1:       0.1 % constant of jump residual

vecellipt->marker[0]->strategy:     2  % 0: no adaption 1: GR 2: MS 3: ES 4:GERS
vecellipt->marker[0]->MSGamma:      0.5

Thomas Witkowski's avatar
Thomas Witkowski committed
27
vecellipt->estimator[1]:         0
28
29
30
31
32
vecellipt->marker[1]->strategy:     0  % 0: no adaption 1: GR 2: MS 3: ES 4:GERS

vecellipt->adapt[0]->tolerance:     1e-2
vecellipt->adapt[1]->tolerance:     1e-3

33
vecellipt->adapt->max iteration:     10
34
35
vecellipt->adapt->refine bisections:   2

36
vecellipt->output->filename:       output/vecellipt
37
38
vecellipt->output->ParaView format:   1