2022_01_13-25.md 982 Bytes
Newer Older
Felix Hilsky's avatar
Felix Hilsky committed
1
# Zeitplan Nr. 1 2022-01-13 bis 2022-01-26
Felix Hilsky's avatar
Felix Hilsky committed
2
3
4
5
6

Reihenfolge stark änderbar

| Aufgabe | Zeitbedarf | Puffer | Wann | Fertig? |
| ---   | ---    | ---  | ---     | ---   |
7
8
| B&Z grob lesen | 2 h | 2 h | 1-13 | halbwegs |
| ~~Orientierbarkeit verstehen (Lee)~~ | 3h | 1h | 1-14 | doch (noch) nicht nötig |
Felix Hilsky's avatar
Felix Hilsky committed
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| B&Z Kapitel 1 | 1/2d | 2h | 1-17 | |
| B&Z Kapitel 2 | 2 d | 1d | 1-18—20 | |
| IWR Paper grob lesen | 3h | 3h | 1-21 | |
| IWR Paper Introduction | 1h  | 1-24  |   | |
| IWR Paper Main Results | 2d  | 1/2d  | 1-24—26 | |
| Riemann metric inkl. #, ♭ (Lee) | 1d | 1/2d | 1-26 |
| IWR Paper Notation |  |  |   | |
| IWR Paper Appendix |  |  |   | |
| IWR Paper Thin Film Limit |  |  |   | |
| IWR Paper Discussion |  |  |   | |
| IWR Paper Conclusion |  |  |   | |
| B&Z Kapitel 3 | | | | |
| B&Z Kapitel 4 | | | | |
| B&Z Kapitel 5 | | | | |
| Nachkontrolle & neuer Plan | 90min | 30min | 01-24 | |